harpijka: (Default)
[personal profile] harpijka
Pani od angielskiego, która była na zastępstwie w klasie Hana Solo, zaczepiła mnie z uśmiechem na korytarzu, gdy odprowadzałam dziecię na Matplanetę.
- H. to taki bystrzak! Dzieci kolorowały zwierzątka, m.in. złote rybki. Patrzę - H. koloruje złotą rybkę na czerwono. Pytam więc: "Dlaczego akurat tak kolorujesz tę złotą rybkę?" A ona odpowiada: "Bo ja jestem dwujęzyczna i mogę, bo złota rybka po francusku to czerwona rybka!".

No tak: "poisson rouge".
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

September 2017

S M T W T F S
     12
3456 78 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 04:00 am
Powered by Dreamwidth Studios