harpijka: (Default)
[personal profile] harpijka
Dyskusja z Facebooka:

"To jest jedyna zaleta życia. Pieniądze." - rzekła smętna Dalek Khania, gdy odkryła, że nie sfinansujemy jej zakupu jej własnego Kindle'a.

[Like: 17 Marta Wantuch, Michał Huczyński i 15 innych użytkowników]

"Pytam się grzecznie, dlaczego nikt mi nie zafinansuje czytnika? Dam całe 48 zł i może jakiś jeden grosz się jeszcze znajdzie!"


Joanna Piotrowska: Skoro młoda męczennica chce czytać, a nie może przez złych, złych, złych rodziców, zrobimy zrzutę na polakpotrafi :)

Marta Duda-Gryc :D [jest rozpuszczona jak dziadowski bicz; ojciec zaproponował jej długoterminowy leasing swojego własnego czytnika, którego nie używa, a ona chce mieć od razu swój]

Joanna Piotrowska: swój jest jakiś taki inny niż nie-swój <3

Marta Duda-Gryc: Dalek Khania do miauojca: "Możemy udawać, że ten czytnik jest mój?"
Joanna Piotrowska: melting


Marta Duda-Gryc: Lista książek na czytniku Khani Dalek: "Prześniona rewolucja" Ledera, poezje Villona, "Eichman w Jerozolimie" Arendt i "Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban".


Joanna Piotrowska A ten Leder to co?
Marta Duda-Gryc O, bardzo ciekawa analiza przemian społecznych w Polsce po II wojnie (m.in. w związku ze zniknięciem Żydów i z awansami społecznymi różnych grup - chłopów itd.). Trochę pod tezę pisane, ale daje do myślenia, a na pewno tematy do dyskusji.


Joanna Piotrowska: Polecam "Wytropić Eichmanna" ze Znaku, jak tak
Marta Duda-Gryc: A podam Kotu.
Joanna Piotrowska: a podaj, ale pewnie zna ;)

Yola Leroch: Villon <3
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

September 2017

S M T W T F S
     12
3456 78 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 03:57 am
Powered by Dreamwidth Studios