harpijka: (Default)
[personal profile] harpijka
Na polecenie młodocianego sąsiada (R.) czytamy I tom "Wrót czasu", cyklu przygodowo-fantastycznego dla dzieci, pono bestseller i najlepsza rzecz pod słońcem.
Czytam ja, bo Dalek czyta sama od ponad miesiąca w kółko tylko 3 tomy Akademii Jedi.
Czytam i zgrzytam.
Przekład z włoskiego jest tak potwornie zły, ze strukturami składniowymi przetłumaczonymi słowo w słowo, że nawet osoba nie znająca języków romańskich orientuje się, że coś jest nie tak (vide młodociany sąsiad). Odruchowo zaczęłam poprawiać te koszmarki a vista, bo mi przez gardło nie przejdą błędy składniowe i niezręczności stylistyczne.
Entuzjastyczna reakcja Daleka: "Tylko czytaj mi potem tę wersję z książki i wytłumacz, czemu jest źle, bo to jest ciekawe".
Teraz już wiem, czemu sama nie chce tego czytać.

2 marca
Skończyłyśmy tom I dziś rano, po śniadaniu, a przed wyjazdem do szkoły z dziećmi sąsiadów. Młodociany sąsiad, pełen entuzjazmu:
- I co, co wam się najbardziej podobało?
- Ciekawa akcja, pełna napięcia końcówka - odpowiadam oględnie. - Nawiązania do mitologii i historii.
- Błędy w tłumaczeniu! Błędy były najciekawsze! - krzyczy Dalek.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

September 2017

S M T W T F S
     12
3456 78 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 04:03 am
Powered by Dreamwidth Studios